Anneta!

Helista numbril:

900 7200 (annetad 10€)
900 7225 (annetad 4€)


Anneta ülekandega:

SEB
EE791010002019856000

Swedbank EE332200221041248998
Nordea Pank EE541700017003583931
Danske Bank EE123300332133470000
LHV Pank EE977700771001365439


Anneta internetipanga kaudu:

Lihtsaim viis on seda teha Ma armastan aidata keskkonnas.

Põhikiri

EESTI LOOMAKAITSE SELTSI PÕHIKIRI

I

Üldsätted

1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Loomakaitse Selts (edaspidi “Selts”), mis on asutatud 20. märtsil 1999. a Tallinnas.
2. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
3. Seltsi tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariigi territoorium.
4. Selts on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
5. Seltsil on oma nimega pitsat ja sümboolika.

II

Seltsi eesmärk ja ülesanded

6. Seltsi eesmärgiks on loomakaitse, halastuse ja heaolu põhimõtete tutvustamine, teavitamine, arendamine ja levitamine elanikkonna hulgas ning osalemine loomakaitsealases õigusloomes.
7. Seltsil on eesmärgi elluviimiseks järgmised ülesanded:
7.1. loomadesse kui tunnetavatesse olenditesse austava ja väärtustava suhtumise kujundamine ning loomade väärkohtlemise taunimine ja ennetamine loomakaitsealase teabe levitamise, loomakaitsealaste ürituste organiseerimise, kampaaniate korraldamise ja loomakaitse alaste projektide elluviimise kaudu;
7.2. loomakaitseseaduse ja teiste loomakaitsega seonduvate õigusaktide eesmärgipärase ja tõhusa rakendamise edendamine ning vajadusel ettepanekute tegemine nende muutmiseks ja täiendamiseks;
7.3. Loomade otsene abistamine ja abinõude rakendamine hulkuvate, kodutute ja väärkoheldud loomade arvu vähendamiseks.
7.4 Loomasõbraliku tarbimise põhimõtete tutvustamine kampaaniate ja ürituste kaudu
7.5 Igapäevane loomakaitsealane nõustamine ja juhtumite lahendamine üle Eesti läbi infotelefoni ja e-posti
7.6 Loomakaitsealaste koolituste läbiviimine
7.7  Igapäevane koostöö riigi- ja omavalitsusorganite ning teiste avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega.
7.8 loomakaitsealaste projektide koostamine ning organisatsiooni majandustegevuse arendamine  

III

Liikmelisus Seltsis

8. Üldsätted
8.1. Seltsi asutajaliikmeteks on Seltsi asutamislepingu sõlminud isikud.
8.2. Seltsi liikmeks võib olla/saab astuda vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja juriidiline isik.
8.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus taotleja avalduse alusel.
8.4. Seltsi auliikmeks võib juhatuse otsusega nimetada isiku, kes on olulisel määral kaasa aidanud Seltsi eesmärkide saavutamisele. Seltsi auliige on vabastatud liikmemaksu tasumise kohustusest.

9. Seltsi liikmeks vastuvõtmine
9.1. Füüsiline isik ja juriidiline isik on kohustatud esitama Seltsi liikmeks astumise avalduses Seltsi juhatusele vastavalt järgmised andmed:
9.1.1. ees- ja perekonnanimi / äriühingu või mittetulundusühingu/sihtasutuse nimi;
9.1.2. sünniaeg (päev/kuu/aasta);
9.1.3. elukoht / asukoht (aadress) ning kontakttelefon ja e-posti aadress.
9.2. Juhatusel on õigus keelduda taotleja liikmeks vastuvõtmisest, kui:
9.2.1. taotleja ei ole esitanud punktis 9.1. loetletud andmeid või on esitanud valeandmeid;
9.2.2. juriidilise isiku põhikirjajärgne tegevus ei ole kooskõlas loomakaitse põhimõtetega.
9.2.3 taotleja on alla 18. aasta vana.
9.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmisest keeldumist võib taotleja vaidlustada järgmisel Seltsi üldkoosolekul, mille otsus on lõplik.

10. Seltsi liikme õigused ja kohustused
10.1. Seltsi liikmel on õigus:
10.1.1. valida ja olla valitud Seltsi juhatusse või kontrollorganeisse;
10.1.2. saada Seltsi juhatuselt oma arupärimistele Seltsi tegevuse kohta vastus 14 päeva jooksul;
10.1.3. avaldada üldkoosolekul umbusaldust Seltsi juhatuse tegevuse suhtes;
10.1.4. saada teavet juhatuse koosolekutel vastuvõetud otsuste kohta
10.1.5. esindada Seltsi juhatuse nõusolekul.
10.2. Seltsi liige on kohustatud:
10.2.1. suhtuma lugupidavalt ja halastusega loomadesse ja käituma kooskõlas loomakaitse põhimõtetega;
10.2.2. täitma Seltsi põhikirja ning juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid;
10.2.3. hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada Seltsi mainet;
10.2.4. esitama Seltsi üldkoosolekule aruanded Seltsi poolt saadud vahendite kasutamise kohta ja vastama Seltsi juhatuse arupärimistele;
10.2.5. esitama Seltsi juhatusele ühe kuu jooksul muudatused oma isiku- ja/või kontaktandmetes;
10.2.6. tasuma õigeaegselt põhikirjas sätestatud liikmemaksu.
10.3. Seltsi liige ei tohi avalikkusele (ajakirjandusele) esitatavaid isiklikke vaateid seostada Seltsi nimega. Seltsi liikmel on õigus esindada Seltsi avalikkuse ees meedia vahendusel vaid juhatuse igakordsel eelneval heakskiidul.

11. Sisseastumismaks ja liikmemaks
11.1. Seltsi liikme liikmemaks kalendriaasta kohta on alates 01.01.2014   24 eurot.
11.2. Pensionäride ja püsivalt töövõimetetute liikmete liikmemaks kalendriaasta kohta alates 01.01.2014 on 5 eurot.
11.3. Liige on kohustatud tasuma liikmemaksu jooksva kalendriaasta jooksul, st hiljemalt jooksva kalendriaasta 31. detsembriks.
11.4. Kui isik võetakse Seltsi liikmeks vastu pärast 1. novembrit, on ta vabastatud jooksva kalendriaasta liikmemaksu tasumise kohustusest.
11.5. Kui liige esitab juhatusele Seltsist väljaastumise avalduse, siis on ta, sõltumata avalduse esitamise hetkest, kohustatud tasuma jooksva kalendriaasta liikmemaksu hiljemalt 10 päeva jooksul, kui ta pole liikmemaksu juba tasunud.
11.6. Kui juhatus keeldub isiku Seltsi liikmeks vastuvõtmisest vastavalt põhikirja punktidele 9.2.1. või 9.2.2., siis tagastatakse isikule tema poolt Seltsile juba tasutud liikmemaks.
11.7. Seltsi juhatusel on õigus vabastada isik liikmemaksu tasumise kohustusest isiku põhjendatud taotluse alusel või juhatuse otsusel.
11.8. Isik tasub liikmemaksu ülekandmise teel Seltsi pangakontole või Seltsi üldkoosolekul.
11.9. Liikmemaksu tasumise kohustuse mittetäitmisel on Seltsi juhatusel õigus liige Seltsist välja arvata vastavalt punktile 12.2.

12. Seltsist väljaastumine ja väljaarvamine
12.1. Liige võib Seltsist välja astuda igal ajal, arvestades liikmemaksu tasumise kohustusega vastavalt põhikirja punktile 11.5. Liige esitab väljaastumise kirjaliku avalduse Seltsi juhatusele
12.2. Seltsi juhatusel on õigus arvata liige Seltsist välja oma otsusega, kui ta:
12.2.1. on rikkunud loomakaitse põhimõtteid;
12.2.2. on kahjustanud oma tegevusega või muul viisil Seltsi mainet või eesmärkide saavutamist;
12.2.3. ei ole kahe järjestikuse aasta jooksul tasunud oma liikmestaatusele vastavat liikmemaksu;
12.2.4. on esitanud Seltsile teadlikult ebaõigeid või puudulikke (isiku)andmeid.
12.3. Juhatusel on õigus liige välja arvata koheselt peale punktides 12.2.1., 12.2.2., 12.2.3 või 12.2.4. nimetatud asjaolude ilmnemist,
12.4. Seltsist väljaarvatud liiget teavitatakse juhatuse otsusest kirjalikult esimesel võimalusel. Seltsist väljaarvatud liige võib Seltsi otsuse vaidlustada järgmisel üldkoosolekul, mille otsus on lõplik.
12.5. Liikmelisust Seltsis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Seltsi liikmel on õigus anda teisele Seltsi liikmele ühekordne kirjalik volitus tema esindamiseks Seltsi üldkoosolekul.
12.6. Seltsi liikmete arvestust korraldab juhatus.
12.7. Kui Seltsi liikmete arv langeb alla kahe, peab juhatus kolme kuu jooksul esitama Seltsi lõpetamise avalduse.

IV

Seltsi juhtimine

13. Üldkoosolek
13.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek.
13.2. Seltsi juhatus kutsub üldkoosoleku kokku üks kord aastas. Seltsi juhatus kutsub üldkoosoleku kokku samuti seaduses ettenähtud juhtudel.
13.3. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Seltsi liikmed. Üldkoosolekul võib hääletada Seltsi liige või liikme esindaja allkirjastatud volikirja alusel. Esindajaks võib olla ainult teine Seltsi liige.
13.4. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid sõltumata üldkoosolekule saabunud Seltsi liikmete arvust, kui liikmetele on üldkoosoleku toimumisest, toimumise ajast, toimumiskohast ja üldkoosoleku päevakorrast e-posti või tavalise posti teel vähemalt seitse päeva ette teatatud.
13.5. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, mis on tema kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku päevakorras näidatud, võib otsuseid vastu võtta, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed.
13.6. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Seltsi juhtimise küsimustes, mida ei ole käesoleva põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
13.7. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
13.7.1. põhikirja muutmine ja täiendamine, sh liikmemaksu suuruse kehtestamine;
13.7.2. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
13.7.3. revisjonikomisjoni või audiitori määramise vajaduse üle otsustamine ja revisjonikomisjoni liikmete või audiitori valimine;
13.7.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
13.7.5. juhatuse tegevuse suhtes pretensioonide esitamine ja ettepanekute tegemine;
13.7.6. juhatuse või juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;
13.7.7. Seltsi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine.
13.8. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks lihthäälteenamusega.
13.9. Põhikirja muutmiseks on vajalik üle 2/3 Seltsi üldkoosolekul osalenud liikmete nõusolek.
13.10. Üldkoosolek võib juhatuse või selle liikme ennetähtaegselt tagasi kutsuda talle pandud kohustuste olulisel määral täitmata jätmise, Seltsi juhtimise võimetuse või põhikirja korduva eiramise korral.
13.11. Isiku valimistel loetakse juhatusse valituks kandidaadid, kes said teistest enam hääli. Hääletamine toimub avalikult, välja arvatud juhul, kui keegi Seltsi liikmetest nõuab hääletamise läbiviimist salajaselt.

14. Juhatus
14.1. Seltsi juhib ja esindab juhatus, mille valib üldkoosolek. Juhatuses on 1-5 liiget. Juhatus valitakse neljaks aastaks.
14.2. Juhatus:
14.2.1. koostab majandusaasta alguses tegevusprogrammi ja eelarve järgneva aasta kohta
14.2.2. peab arvestust liikmeskonna üle;
14.2.3. valmistab ette ja kutsub kokku üldkoosoleku, juhatab seda ning viib ellu selle otsused;
14.2.4. Haldab ja kasutab Seltsi materiaalseid ja rahalisi varasid (s.h kinnisvara) ning sõlmib lepinguid ja tehinguid Seltsi eesmärkide elluviimiseks.
14.2.5. koostab majandusaasta aruande;
14.2.6. korraldab Seltsi raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele, olles aruandekohustuslik üldkoosoleku ees;
14.2.7. teeb koostööd riigi ja kohalike omavalitsusasutustega ning mittetulundus- ja äriühingutega Seltsi eesmärkide elluviimiseks ja ülesannete täitmiseks;
14.2.8. annab liikmetele vajalikku teavet juhatuse tegevuse kohta;
14.2.9. peab juhatuse koosolekuid vähemalt korra kahe kuu jooksul.
14.3. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Häälte võrdsel jagunemisel pannakse küsimus uuesti hääletusele juhatuse järgmisel koosolekul. Kui ka järgmisel juhatuse koosolekul jagunevad liikmete hääled võrdselt, korraldab juhatus laiendatud juhatuse koosoleku.
14.4. sõlmib töölepinguid  Seltsi töötajatega ja samuti lõpetab töölepingud

15. Seltsi osakonnad ja töörühmad
15.1. Seltsi juhatus võib moodustada piirkondlikke osakondi, mille pädevuses on korraldada kooskõlas Seltsi juhatuse suunistega Seltsi tegevust juhatuse poolt määratud konkreetses piirkonnas.
15.2. Osakonna eesmärgipärase tegevuse eest vastutab osakonna juht, kes määratakse tema nõusolekul juhatuse poolt määratud ajaks. Osakonna juht peab olema Seltsi liige.
15.3. Osakonna juht koostab koostöös piirkonna liikmetega osakonna aasta tegevusplaani vastavalt juhatuse poolt antud suunistele. Osakonna juht esitab tegevusplaani juhatusele kinnitamiseks.
15.4. Osakonna juht on aruandekohustuslik juhatuse ees. Osakonna juht on kohustatud kooskõlastama Seltsi juhatusega kõik muudatused osakonna tegevusplaanis, samuti kõik põhimõttelist tähtsust omavad jooksvad küsimused ja nende lahendamise viisid.
15.5. Vastava piirkonna liikmetel on õigus korraldada koosolekuid, mille protokollid on osakonna juht kohustatud edastama kahe päeva jooksul peale koosoleku toimumist juhatusele.
15.6. Seltsi juhatus võib moodustada Seltsi ülesannete efektiivsemaks täitmiseks töörühmi, kuhu kuuluvad Seltsi liikmed nende nõusolekul ning Seltsi mittekuuluvad isikud nende nõusolekul ja juhatuse heakskiidul.
Töörühma liikmed valivad endi hulgast töörühma juhi, selle ebaõnnestumisel määrab töörühma juhi Seltsi juhatus isiku nõusolekul. Töörühma juht tagab töörühma operatiivse tegutsemise ja vastutab töörühmale pandud ülesannete õigeaegse ja eesmärgipärase täitmise eest.

16. Teadete avalikustamine
Seltsi teated organiseeritavate ürituste kohta edastatakse liikmeile Seltsi kodulehe või liikmete e-posti aadressil liikmed[at]loomakaitse.ee.

17. Majandustegevus
17.1. Seltsi majandusaasta on 1. jaanuar-31. detsember.
17.2. Seltsi vara tekib:
17.2.1. liikmete liikmemaksudest
17.2.2. Seltsi vara kasutamisest, Seltsi tegevusega seotud ettevõtlusest ja tegevusest, sh kampaaniate ja muude ürituste korraldamisest saadavast tulust;
17.2.3. riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt antavast abist;
17.2.4. sponsorite toetustest ja teistest eraisikute annetustest;
17.2.5. muudest põhikirjalistest ja seadusega kooskõlas olevatest tegevustest.
17.3. Sihtotstarbelisi annetusi tohib kasutada ainult kooskõlas annetaja poolt seatud tingimuste ja nõuetega.
17.4. Selts kasutab oma vara ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
17.5. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

18. Kontroll ja revideerimine
18.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet Seltsi juhatuse tegevuse ja Seltsi majandustegevuse üle.
18.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
18.3. Revisjonikomisjon või audiitor kontrollib juhatuse tegevust vastavalt põhikirjale ja koostab revisjoni või kontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.

19. Raamatupidamine
19.1. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.
19.2. Juhatus esitab Seltsi majandusaasta aruande üldkoosolekule kinnitamiseks.
19.3. Raamatupidamise õigsuse eest vastutab raamatupidaja solidaarselt juhatusega.

V

Lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

20. Lõpetamine
20.1. Selts lõpetab oma tegevuse:
20.1.1. üldkoosoleku otsusega;
20.1.2. pankrotimenetluse alustamisel Seltsi suhtes;
20.1.3. Seltsi liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
20.1.4. üldkoosoleku võimetuse korral määrata juhatuse liikmeid;
20.1.5. muul seaduses ettenähtud alusel.
20.2. Üldkoosoleku otsus Seltsi lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmed.
20.3. Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
20.4. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei nähta ette teisiti.
20.5. Likvideerijad avaldavad viivitamata teate Seltsi likvideerimismenetlusest.
20.6. Seltsi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

21. Ühinemine ja jagunemine
21.1. Selts võib ühineda ainult teise samasuguste eesmärkidega mittetulundusühinguga.
21.2. Ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
21.3. Selts võib jaguneda vaid samasuguste eesmärkidega mittetulundusühinguteks.
21.4. Jagunemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
21.5. Varade jagamine Seltsi jagunemisel toimub vastavalt üldkoosoleku otsusele.

Põhikiri on vastu võetud 16.09.2013 Tallinnas toimunud sügisesel üldkoosolekul