Anneta!

Helista numbril:

900 7200 (annetad 10€)
900 7225 (annetad 4€)


Anneta ülekandega:

SEB
EE791010002019856000

Swedbank EE332200221041248998
Nordea Pank EE541700017003583931
Danske Bank EE123300332133470000
LHV Pank EE977700771001365439


Anneta internetipanga kaudu:

Lihtsaim viis on seda teha Ma armastan aidata keskkonnas.

Liikide kaitse

Lemmikloomade kaitse

Lemmikloomade kohta käivad õigusaktid:

ÜLDINE LEMMIKLOOMADE KAITSE
Loe lähemalt

Lemmikloomade kaitse konventsioon
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/125.htm (Eesti ei ole alla kirjutanud)

Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12813187&id=95217

Lemmikloomade pidamise nõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12952706&id=13006944

Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12991765

Marutaudi tõrje eeskiri
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=23082

 

Põllumajandusloomade kaitse

Põllumajandusloomade kohta käivad õigusaktid:

ÜLDINE PÕLLUMAJANDUSLOOMADE KAITSE
Loe lähemalt

Põllumajandusloomade kaitse konventsioon
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/087.htm

ja selle muutmise protokoll
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/145.htm (Eesti on alla kirjutanud, aga ei ole veel ratifitseerinud) 

LOOMADE PIDAMINE
Loe lähemalt

Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13215393

Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12991686

Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13043080

Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=686971

Nõuded lamba ja kitse pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13215401

LOOMADE TAPMINE JA TAPAEELNE PIDAMINE
Loe lähemalt

Tapaloomade kaitse konventsioon
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/102.htm (Eesti on ratifitseerinud)

Nõuded põllumajanduslooma tapaeelse pidamise ja kohtlemise kohta
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=85824

Nõuded põllumajanduslooma uimastamise, tapmise ja hukkamise ning neid teostavate isikute koolitusele, lubatud uimastamis- ja tapmisvahendid ning lubatud uimastamis- ja tapmismeetodid loomaliikide kaupa

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=971242

Looma religioossel eesmärgil tapmise korraldamise ja läbiviimise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12813187&id=73109

Ühepäevaste tibude ja haudejäätmetes embrüote hukkamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12813187&id=85236;970761

LOOMADE VEDU
Loe lähemalt

Nõukogu Määrus (EÜ) nr 1/2005 22. detsembrist 2004, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0001:ET:HTML

Loomade ühest karjast teise ja tapamajja saatmise kord ning nendele loomadele esitatavad veterinaarnõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12964271

REGISTREERIMINE JA IDENTIFITSEERIMINE
Loe lähemalt

Põllumajandusloomade registri asutamine
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13000254

Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12989104

Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13117743

SAADUSTE KÄITLEMINE
Loe lähemalt

Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12741731

Toorpiima käitlemise hügieeninõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1039899

Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ettevõtte tunnustamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12902728&id=741926

VETERINAARIA
Loe lähemalt

Eriti ohtlike loomataudide nimekirja kehtestamine
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12846680

Eriti ohtlike loomataudide ennetamise ja tõrjega seotud kulude hüvitamise tingimused ja kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1046235

Vesiviljelusloomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone, -rajatise ja loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal vesiviljelusloomade pidamise veterinaarnõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13026542

Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=911243

Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=911192

Sea või veise sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal sea või veise pidamise, sealhulgas sea või veise sperma kogumise ja säilitamise, veterinaarnõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=911188

Erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade kogumiseks ja loomapartiide koostamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal põllumajandusloomade pidamise veterinaarnõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=769115

Embrüote käitlemisega tegelevale isikule, embrüokogumisrühmale ja embrüote käitlemise üle peetavale arvestusele esitatavad nõuded ning embrüokogumisrühma tunnustamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=753001

Veterinaarnõuded vesiviljelusloomade liikumise ning vesiviljelusloomade
ja neilt pärinevate loomsete saadustega kauplemise kohta
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13015124

Nõuded zoonooside seire korraldamise kohta
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=921685

Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12902728&id=610394

Toidutekkeliste haiguspuhangute epidemioloogiliste uurimiste tulemusi kokkuvõtvas aruandes sisalduvate andmete loetelu
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12902728&id=921155

Haigusetekitajate loetelu, mille isoleerimiseks ja kultiveerimiseks  vajab laboratoorium eriluba, samuti nõuded loomataudialase teadusliku uurimistööga tegelevale laboratooriumile ja eriloa väljaandmise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12902728&id=83534

Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12991765

Loomatauditõrje eeskirjad
https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=actPreSelect&replstring=33&

Eriti ohtlike loomataudide nimekirja mittekuuluvate loomataudide ennetamise ja tõrje finantseerimise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12902728&id=813312

MUU
Loe lähemalt

Nõuded põllumajandusloomade vahendaja ettevõttele
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12902728&id=741932

Põllumajandusloomade väärtuse arvutamine ning taudikahjude hüvitamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12902728&id=893820

 

Metsloomade kaitse

Metsloomade kohta käivad õigusaktid:

ÜLDINE METSLOOMADE KAITSE
Loe lähemalt

Euroopa looduskeskkonna ja looduslike elupaikade kaitse konventsioon
http://www.coe.ee/?arc=&op=body&LaID=1&id=164&art=320&setlang=est (Eesti on ratifitseerinud)

Looduskaitseseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13118655

Metsaseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13119089

Loomaaia planeeringule ja ehitistele ning loomaaialoomade pidamisele esitatavad nõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12813187&id=780373

Loomaaia tegevusloa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, taotluse menetlemise ja tegevusloa väljastamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13136514

I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001661&id=760301

III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001661&id=760308

Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13132208

Ohustatud looma- ja taimeliikide isendite sisse- ja väljaveoks määratud tollipunktid ja tolliasutused
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13018158

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel lisades nimetatud loomaliikide nimekiri, mille kaubanduslikul eesmärgil sissetoodud või kasvatatud elusate isendite surmamine on lubatud
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001661&id=12901086

III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001661&id=765393

I kaitsekategooria liigi isendi valduse ning tehingu keskkonnaregistris registreerimise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001661&id=765445

Mingi ja kähriku tehistingimustes pidamisele esitatavad nõuded ja loa andmise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13133930

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel lisas A nimetatud imetajate, lindude ja roomajate pidamise registreerimise kord ja inimahvlaste sugukonda kuuluvate isendite pidamise keelamine
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001661&id=12819687

Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13133959

JAHINDUS
Loe lähemalt

Jahiseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13118261

Jahiuluki ebaseadusliku hukkamise või jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001282&id=255252

Jahimaakorraldusjuhend
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13131095

Keskkonnaministri määrused jahipiirkonna moodustamise, selle suuruse ja piirikirjelduse kohta
https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=actPreSelect&replstring=33&dyn ja https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=actPreSelect&replstring=33&dyn=13

Jahiulukite loetelu
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001282&id=204955

Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13131221

Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13130839

Jahieeskiri
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13131033

KALANDUS
Loe lähemalt

Kalapüügiseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13118418

Kalapüügieeskiri
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13122099

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12961426&id=744706

Kalade veekogudesse asustamise korra kinnitamine
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13136839

 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13001661&id=898474